فرزند پروری

استفاده از روش‌های نوین و کارامد تربیتی برای پرورش فرزندان از جمله آشنایی با سبک های فرزندپروی، تکنیک‌های تشویق و تنبیه ، مهارتهای ارتباط با کودکان، حل مسئله، جرات مندی، شناخت و مدیریت هیجانات در کودکان، آموزش شادی به کودکان، آموزش مهارت های قصه گویی و کتاب خوانی به والدین ،ارزیا

مخصوص بزرگسالان

امروزه والدین به فکر استفاده از روش‌های نوین و کارامد تربیتی برای پرورش فرزندان خود هستند. از آنجایی که والدین  در جامعه امروزی مشغله های متعددی دارن و در کنار آن مسئله بسیار مهم برای آنها تربیت فرزندی است که بتواند با جامعه و مسائل متعدد مربوط به آن کنار بیاید ، فراگیری مهارتهای والدگری و فرزندپروری برای آنها بسیار مهم می‌نماید. 
ما در دوره‌های فرزندپروری نوین و والدگری مهارتهای مهم تربیتی، اجتماعی و ارتباطی را مد نظر قرار داده‌ایم. 
مهارت‌هایی از جمله:
آشنایی با سبک های فرزندپروی
آشنایی با تکنیک‌های تشویق و تنبیه 
آشنایی با مهارتهای ارتباط با کودکان، حل مسئله، جرات مندی، شناخت و مدیریت هیجانات در کودکان
آموزش شادی به کودکان
آموزش مهارتهای قصه گویی و کتاب خوانی به والدین
ارزیابی عملکرد والد و کودک در طول دوره
پیگیری روزانه