درختان فارغ التحصیلان نشاطهر کودک یک درخت

گروه زبان نشاط به هر کودکی که دوره  زبان آموزی را به اتمام می رساند یک درخت هدیه می دهد.